this for escaping w3 validation warning

hide


Algemene voorwaarden Defensievoorbereidingen.nl

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die een product heeft afgenomen
van defensievoorbereidingen.nl gevestigd te Hoorn.
1.2 In de algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedereen die een product heeft
afgenomen bij defensievoorbereidingen.nl.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen Defensievoorbereidingen.nl en haar deelnemers, contractspartner of
wederpartij ontstaat door (online) registratie.
2.2 Wijziging van een overeenkomst kan enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van
defensievoorbereidingen.nl.
2.3 Voor Defensievoorbereidingen.nl ontstaan verplichtingen na het nakomen van verplichtingen van
haar deelnemers, contractspartner of wederpartij.
3. Geldigheid
3.1 Na betaling zal de klant eenmalig het product ontvangen waar voor betaald is. Deze zal twee
dagen te downloaden zijn. Mocht je het niet binnen deze twee dagen gedownload worden dan
komt hij te vervallen en zal je het gekozen product opnieuw moeten aanschaffen.
4. Aansprakelijkheid
4.1 Defensievoorbereidingen.nl is niet aansprakelijk voor enige blessures voor zowel fysiek als
mentaal die gebeuren tijdens trainingen. De klant is hier in volledig verantwoordelijk.
4.2 Defensievoorbereidingen.nl is niet aansprakelijk voor het niet behalen van de testen of
opleidingen waarvoor de trainingen geschreven zijn. De klant is hier in volledig verantwoordelijk.
5. Website; disclaimer en privacy
5.1 De disclaimer en privacy van defensievoorbereidingen staan vermeld op de site onder disclaimer
en privacy beleid.